Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Zajímavá pracovní příležitost


  Město Kašperské Hory

  Městský úřad Kašperské Hory

   

  OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

   

  v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen z. č. 312/2002 Sb.),

  na obsazení místa:

  samostatného referenta investic / investičního technika,

   

  s místem výkonu práce: Městský úřad Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory.

   

  Předpoklad pro vznik pracovního poměru úředníka:

  • splnění náležitostí dle § 4 z. č. 312/2002 Sb.
  • splnění předpokladů stanovených zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení a čestné prohlášení; neprokazují osoby narozené po 1. 12. 1971)

   

  Pracovní náplň:

  • příprava a plán investičních akcí
  • zajištění zpracování a přípravy investičních záměrů
  • zajištění realizace akcí investičního i  neinvestičního charakteru včetně dohledu a kontroly
  • aktivní spolupráce na zpracování a aktualizaci pasportizace majetku města
  • koordinace výstavby a přebírání investičních akcí města včetně kontroly čerpání finančních prostředků
  • prověřování a zajišťování úplnosti projektové dokumentace.

   

  Pracovní poměr: na dobu neurčitou

  Nástup: možný ihned

  Platové zařazení: platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění; výhledově možnost bydlení v místě zaměstnání.

   

  Požadavky:

  • splnění náležitostí § 4 z. č. 312/2002 Sb.
  • ukončené úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání - odbornost technického nebo

  stavebního směru

  • praxe v investiční výstavbě min. 3 roky
  • iniciativa a samostatnost při řešení úkolů, znalost práce na PC, řidičské oprávnění sk. B
  • občanská a morální bezúhonnost

   

  Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

  • jméno, příjmení a titul zájemce
  • datum a místo narození zájemce
  • státní příslušnost zájemce
  • místo trvalého pobytu zájemce
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu k povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
  • datum a podpis zájemce
  • platný telefonický a e-mailový kontakt

   

  K přihlášce zájemce připojí doklady: 

  • životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech (ev. reference z praxe)
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků příslušný doklad vydaný domovským státem (není-li tento státem vydáván, doloží žadatel bezúhonnost čestným prohlášením)
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

  Písemné přihlášky a požadované doklady mohou zájemci zasílat na adresu MěÚ Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92, k rukám tajemnice MěÚ, nejpozději do 27. října 2017 do 12.00 hodin.

  Obálka bude výrazně označena „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ INVESTIČNÍ TECHNIK – NEOTEVÍRAT“.

   

  Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

   

   

  V Kašperských Horách 9. 10. 2017                                                                         Petr Málek, starosta města

   

  Sdílet